ข้อมูลการติดต่อ

ทีมงาน ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 1. นายสมัต อาบสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 2. นายพิพัฒน์ ตะภา ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา

 3. นางสาวสุวรรณา บุดดา ครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

 4. นางสาวกุสุมา แก้วกองทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนลาน

 5. นางสาวพิชญาณี กาหลง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 6. นายฉัตรพล อัครปทุม ครู โรงเรียนบ้านวังกำแพง

 7. นายฐานันนดร ประจง ครู โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม

 8. นายรัฐศาสตร์ แสนศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

 9. นายปณตกร ปลื้มชัย ครู โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ

 10. นางสาวนาตยา เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน

 11. นางสาวกนกกาญจน์ งวดชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกุดยาง

 12. นายวราวุฒิ ถนอมจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 13. นายธนาวิทย์ บุษษาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

 14. นายธันวาวุฒิ ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

 15. นายจักรกฤษณ์ ทองสว่าง นักจิตวิทยาโรงเรียน

 16. นายธนานันท์ เทพจันทร์ เจ้าหน้าที่ ICT